>
  • PRZETARGI PUBLICZNE
W zakresie procedur o udzielenie zamówień w trybie przetargów publicznych zajmujemy się w szczególności następującymi działaniami:
  • Opiniowanie dokumentacji przetargowej, w tym przygotowanie wzorów umów dla zamawiających,
  • Pomoc w sporządzaniu środków odwoławczych od rozstrzygnięć zapadłych w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,
  • Sporządzanie środków odwoławczych od treści SIWZ i innych dokumentów zamawiającego,
  • Opiniowanie umów zawieranych w wyniku udzielenia zamówienia publicznego,
  • Opiniowanie zakresu wyłączeń podmiotowych i przedmiotowych z zakresu obowiązku stosowania prawa zamówień publicznych,