• DUE DILLIGENCE
Pod pojęciem "due dilligence" mieści się przygotowanie wszechstronnej opinii prawnej mającej na celu minimalizację ryzyk finansowych i podatkowych oraz związanych z utratą renomy w stosunku do nabywanych spółek. W szczególności przedmiotem analizy są:
- struktura spółki, treść umowy spółki, osoby głównych udziałowców, powiązania kapitałowe i osobowe,
- prawidłowość rozliczeń podatkowych, posiadane ulgi i zwolnienia podatkowe,
-otrzymana pomoc publiczna i wpływ, jaki ma na jej rozliczenie ewentualna transakcja,
- uregulowania pracownicze (regulaminy pracy, wynagradzania, premiowania, zobowiązania pracodawcy wynikające z pracy w warunkach niebezpiecznych, pakiety socjalne, obecność i aktywność związków zawodowych oraz rad pracowników, spory zbiorowe),
- uregulowanie prawa własności nieruchomości gruntowych, lokalowych, urządzeń i inny środków trwałych,
- możliwość wypowiedzenia dotychczas zawartych umów lub złożonych oświadczeń wobec zmian własnościowych.
Jak widać z powyższego, siłą rzeczy przykładowego opisu, sporządzanie due dilligence z uwzględnieniem obszarów charakterystycznych dla określonej transakcji lub spółki daje pełną wiedzę o najważniejszych aspektach działalności nabywanego przedsiębiorstwa będąc czułym barometrem ewentualnych problemów i probierzem spodziewanych zysków.